Nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie dnia 14 maja 2019 r., wprowadzono 20-letni termin na złożenie wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości albo jej części, jeżeli stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Termin biegnie od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Do tej pory to roszczenie (o administracyjnoprawnym charakterze) nie ulegało przedawnieniu.

Jeżeli jednak ten 20-letni termin już upłynął lub upływa nie później niż dnia 14 maja 2020 r., to wniosek może zostać złożony właśnie do dnia 14 maja 2020 r.

Podane wyżej regulacje stosuje się odpowiednio do nieruchomości nabytych w drodze umowy zawartej w wyniku rokowań poprzedzających ewentualne postępowanie wywłaszczeniowe.


  • przepisy: art. 136 ust. 7 i art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami