Nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie dnia 14 maja 2019 r., wprowadzono 20-letni termin na złożenie wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości albo jej części, jeżeli stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Termin biegnie od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Do tej pory to roszczenie (o administracyjnoprawnym charakterze) nie ulegało przedawnieniu.

W związku z epidemią COVID-19 bieg terminu w okresie od dnia 31 marca do dnia 23 maja 2020 r. włącznie uległ zawieszeniu.

Jeżeli jednak ten 20-letni termin już upłynął lub upłynąłby – bez uwzględnienia wyżej wspomnianego okresu zawieszenia – nie później niż dnia 14 maja 2020 r., to wniosek może zostać złożony do dnia 7 lipca 2020 r. (termin 14 maja przesunięty o 54 dni okresu zawieszenia).

Podane wyżej regulacje stosuje się odpowiednio do nieruchomości nabytych w drodze umowy zawartej w wyniku rokowań poprzedzających ewentualne postępowanie wywłaszczeniowe.


  • przepisy: art. 136 ust. 7 i art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, art. 15zzr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2