Udzielam pomocy prawnej we wszelkich sprawach, przede wszystkim o charakterze cywilnym lub administracyjnym, a w szczególności dotyczących następujących obszarów:

 • nieruchomości, mieszkania i inne lokale, hipoteki,
 • spadki,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • spółki cywilne, spółki handlowe,
 • zabezpieczanie oraz dochodzenie roszczeń, wierzytelności,
 • prawa konsumentów, gwarancja, reklamacje,
 • handel elektroniczny, sklepy internetowe,
 • małżeństwo, majątek w małżeństwie, rodzina, opieka, kuratela,
 • inwestycje budowlane,
 • dane komputerowe, Internet, nowoczesne technologie,
 • dane osobowe,
 • podatki.

Pomoc prawna jest świadczona poprzez udzielanie porad, reprezentowanie przed sądami i innymi organami władzy publicznej, przygotowywanie wszelkiego rodzaju pism związanych z postępowaniami sądowymi i innymi, a także umów, ugód, oświadczeń oraz opinii prawnych. Wszystkie sprawy są rzetelnie analizowane pod kątem najlepszego dla Państwa wykorzystania przepisów prawnych i traktowane są z odpowiednią starannością. W związku z czynnościami zawodowymi polegającymi na świadczeniu pomocy prawnej jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Cena usługi zależy przede wszystkim od charakteru sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy wynikającego ze stopnia jej skomplikowania i wymaganego czasu, jest więc ustalana indywidualnie. Jednorazowa porada w kancelarii już w granicach 50 zł. Stawki za sporządzenie pozwu lub wniosku to na przykład: o zapłatę należności wynikającej z faktury lub rachunku – od 300 zł, o stwierdzenie nabycia spadku – od 200 zł, o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej – od 500 zł. Możliwa jest również stała współpraca za wynagrodzeniem okresowym. W przypadku reprezentowania w sprawie przed sądem warto pamiętać, że w większości sytuacji można odzyskać koszty sądowe oraz określoną kwotę wynagrodzenia radcy prawnego, jeśli sprawa zakończy się naszym sukcesem. W sprawach o roszczenia pieniężne można zastosować elektroniczne postępowanie upominawcze (pozew składany drogą elektroniczną), dzięki czemu opłata sądowa od pozwu jest o 3/4 niższa niż w tradycyjnym postępowaniu.